İnternet Vasıtasıyla Hakaret

Ceza Avukatlarına yöneltilen en sık sorulardan bir tanesi de; özellikle sosyal paylaşım platformlarında Facebook, Twitter veya Youtube üzerinden kişilere yönelik aşağılayıcı sözler, hakaret ya da küfürler yapılmasının ceza hukukunda karşılığının olup olmadığıdır.

Yine böylesi bir durumda hakarete uğrayan kişinin ne yapması gerektiğidir.

Gerçekten de internette sayıları hızla artan ve hayatımıza daha da fazla giren adeta sanal bir dünya olan sosyal paylaşım siteleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Söz konusu paylaşım siteleri ile iletişim ve etkileşim hızlanmıştır. Haliyle bu durum insan iletişim ve etkileşiminin olumsuz sonuçlarından uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir.

Başta Anayasamız olmak üzere diğer yasalar ve özellikle ceza yasaları kişilere yönelik her türlü saldırıyı bertaraf etmek, olası bir saldırı halinde ise failin cezalandırılması için gerekli normatif düzenlemeyi hedeflemiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu,

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. ”

şeklinde düzenlenmiştir.

Yasal düzenlemenin metninden de anlaşılacağı üzere hakaretin sadece sövme şeklinde gerçekleşmesi gerekmemektedir. kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi dahi hakaret suçu oluşturmaktadır.

Söz konusu eylemlerin internet üzerinden (örneğin facebook, twitter ya da youtube vs.) işlenmesi halinde suç oluşacaktır. Örneğin bir yorumda mağdura yönelik olarak yapılan yorumda sövme eylemini gerçekleştiren kişi hakaret suçundan cezalandırılabilecektir.

Bazen bu nitelikteki eylemler, kişinin başkası tarafından görülmemesi gereken giz alanına giren bir durumun ifşası şeklinde gerçekleşebilecektir. Örneğin bir kişinin uygunsuz bir fotoğrafının yayınlanması gibi.

Böylesi bir fotoğraf ya da videonun paylaşılması halinde kişinin şikayeti halinde özel hayatın gizliliği suçundan dolayı failin iki ayrı suçtan dolayı cezalandırılması mümkün olacaktır. Yine örneğin bir kişinin fotoğraf ya da görüntüsünün montajlamak suretiyle aşağılayıcı, rencide edici bir hale getirme halinde de hakaret suçunun unsurları oluşacaktır.

Bir kişiye ilişkin yorum olarak “köpek ” denilmesi halinde olduğu gibi, kişinin görüntüsünün gerek montajlama gerekse benzetme suretiyle bir hayvan olan köpeğe benzetilerek yayınlanması halinde de hakaret suçu oluşmuştur.

Sonuç itibariyle; İnternet ortamı bir çok yönüyle bireylere önemli kolaylıklar ve özgürlükler vermiştir. Ancak tüm hak ve özgürlükler gibi bu özgürlüğün de hukuk normlarına uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu itibarla; internet ortamında kişiliğinize, onur ve saygınlığınıza yönelik bir saldırının gerçekleşmesi halinde en kısa zamanda konusunda uzman bir ceza avukatına müracaat ederek devam eden saldırının önlenmesi ve suç failinin cezalandırılması yönünde hukuki destek almanız gerekmektedir

Yine söz konusu suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararların tazmini için avukatınız aracılığıyla dava açmanız gerekmektedir. Böylesi bir suç aynı zamanda haksız fiil teşkil ettiğinden maddi ve manevi tazminat davası açılması mümkün olacaktır.

Diller (Languages)
Open chat
Hello...
How Can We Help